Dansk English

Generelle regler for brug af RFID kasser tilhørende Pack and Sea A/S

 
Enhver brug af RFID kasser tilhørende Pack and Sea A/S sker på følgende vilkår:
 

 

 • Kasserne tilhørende Pack and Sea A/S kan identificeres ved, at de er fremstillet i grøn plast og mærket Pack and Sea A/S med logo samt ved, at kasserne er monteret med såkaldte RFID tags.
 
 • Hver kasse har sit eget specifikke nummer, som vil blive brugt i forbindelse med registrering. Et elektronisk udskrift af registreringsoplysningerne er bevis for brugen.
 
 • Scanning og registrering af kasserne sker kun i Pack and Sea A/S’ regi og/eller efter Pack and Sea A/S’ anvisninger. Ansvaret for registrerings gyldighed påhviler alene Pack and Sea og ingen fejlagtig eller manglende registrering kan drage brugeren til ansvar i henhold til disse regler.
 
 • Pack and Sea A/S indestår ikke for kassernes anvendelighed til brugerens formål.
 
 • Krav mod Pack and Sea A/S, som udspringer af brugen af kasserne eller aftale om brug af kasserne, kan aldrig overstige det indbetalte brugergebyr.
 
 • Pack and Sea A/S er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for brugers eller 3. mands indirekte tab, som udspringer af brugen af kasserne eller aftale om brug af kasserne. 
 
 • Brug af kasserne er betinget af, at bruger skriftlig tilmeldes og godkendes hos Pack and Sea A/S. Godkendelse af brugere uden for Danmarks grænser er betinget af, at virksomheden indgår en bindende kontrakt med Pack and Sea A/S og at der kan tegnes en eksportforsikring for den pågældende virksomhed. Såfremt forudsætningerne for en godkendelse efterfølgende ændres, kan Pack and Sea A/S fastsætte nye vilkår og forudsætninger.
 
 • Enhver brug af kasserne er samtidig en accept af, at vedkommende bruger fra ibrugtagningen indestår som selvskyldner over for Pack and Sea A/S for betaling af brugergebyr, rengøring og tilbagelevering.  
 
 • Pack and Sea A/S bevarer til enhver tid ejendomsretten til kasserne. Betaling af leje eller betaling af erstatning ved kassernes bortkomst eller manglende tilbagelevering medfører således ingen overgang af ejendomsretten til kasserne.
 
 • Kasserne må ikke genudlejes.
 
 • Kasserne kan ikke gøres til genstand for tilbageholdelsesret.
 
 • Omkostninger til rengøring af kasserne påhviler bruger. Jf. pkt. 1.1. i Pris – og Brugsregulativ. 
 
 • Kasserne må kun bruges i forbindelse med omsætning og distribution af fisk og skaldyr.
 
 • Lejer betaler et aftalt brugergebyr pr. kasse i henhold til det til enhver tid gældende pris- og brugsregulativ.
 
 • Lejer kan benytte kassen til videre distribution af det købte indhold i henhold til det aftalte pris – og brugsregulativ. Ved videre distribution hæfter bruger fortsat direkte over for Pack and Sea A/S for alle betalinger, med mindre kassen er overdraget til modtageren.
 
 • Lejer accepterer i forbindelse med køb på de berørte fiskeauktioner, at auktionsmesteren eller Pack and Sea A/S’ repræsentant opkræver det dermed forbundne brugergebyr.
 
 • Lejer accepterer, at der i forbindelse med køb af fisk og skaldyr leveret i kasserne direkte fra fartøjer, opkræves det dermed forbundne gebyr direkte hos bruger.
 
 • Såfremt en virksomhed ikke ønsker at bruge kasserne, skal den meddele dette til den pågældende auktionsmester eller Pack and Sea A/S. Virksomheden vil derefter være afskåret fra at modtage og bruge kasserne.
 
 • Pack and Sea A/S forbeholder sig til med syv (7) dages varsel at kunne opsige en aftale om brug af kasserne.
 
 • Udgifterne til tilbagelevering og transport af kasserne til Pack and Sea A/S påhviler altid bruger til nærmeste godkendte modtagercentral.* (se bilag 1)
 
 • Ovenstående regler er aftalt mellem organisationen Dansk Fisk, og Pack and Sea A/S. Regulativet tages op til drøftelse mindst 1 gang om året.