Dansk English

Pris- og brugsregulativ for brug af RFID kasser
tilhørende Pack and Sea A/S.

 
1. Ved brug af RFID kasser tilhørende Pack and Sea A/S betaler brugeren følgende gebyrer:

1.1. Kasselejen beregnes ugevis fra købsdagen. Kasseleje uge 1 ( løbende 7 dage ) er Kr. 4,67 pr. kasse. Ved køb på en fiskeauktion vil gebyret blive opkrævet af auktionsmesteren. Ved kontraktlandinger opkræves gebyret af Pack and Sea A/S. Gebyret dækker derudover det nødvendige antal DSP paller, kassevask og aflæsning. Derudover vil afhentning i områder der er dækket af lokale aftaler være dækket af gebyret.

1.2. 2. uge. Kr. 2,60 pr. kasse for de efterfølgende 7 dage. Gebyret opkræves af Pack and Sea A/S.

1.3. Seneste tidspunkt for aflevering/afhentning aftales lokalt.

2. Ved brug ud over perioden beskrevet i punkt 1.1 og 1.2.:

Fra 3. til og med uge 16. betales kr. 6,75 pr. kasse pr. påbegyndt uge. Er kassen ikke returneret ved denne periodes udløb, anses kassen som erstattet og bruger fritages derefter for yderligere gebyrer og krav vedrørende den pågældende kasse. Gebyrerne opkræves af Pack and Sea A/S.

Såfremt kassen returneres inden 28. uges udløb tilbagebetales kr. 41,50 pr. kasse. Dette beløb fratrækkes eventuelle omkostninger der har været i forbindelse med returneringen.

3. Gebyrer og betingelser for overførsler af kasser til anden bruger.:

Såfremt en bruger i forbindelse med videresalg, ønsker at overdrage brugen af kassen til en ny bruger, betaler den nye bruger et gebyr på kr. 4,15 pr. kasse.

Den nye bruger skal i forvejen være godkendt kunde hos Pack and Sea A/S og skal kvittere for modtagelsen på nærværende vilkår.

Efter overdragelsen overtager den nye bruger det økonomiske ansvar for kassen og betalinger efter dette regulativ.Først når modtager har betalt overdragelsesgebyr, frigøres sælger for det økonomiske ansvar.( I en forsøgsperiode frigøres første lejer for alt ansvar ved viderescanning )

Omkostninger til scanning og nødvendigt teknologisk udstyr til registrering af overdragelsen, påhviler virksomheden som ønsker at benytte sig af denne mulighed.

Gebyr for overdragelse til den nye bruger opkræves af Pack and Sea A/S.

4. Tilbagelevering af kasser:

Virksomheder som benytter sig af RFID kasser tilhørende Pack and Sea A/S, fritages først for det økonomiske ansvar i henhold til dette regulativ, når kasserne er returneret og indscannet hos Pack and Sea A/S, i godkendte modtagercentraler.

5. Eksport af kasser ud af Danmark:

Pack and Sea A/S vil oprette modtagercentraler i udlandet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.Der er indtil videre modtagercentraler med det nødvendige tekniske udstyr i Boulogne sur Mer, Grimsby,Jansen Transport i Urk, Gøteborg og Peterhead * (se bilag 1).
Ved aflevering af kasser i udlandet, opkræver Pack and Sea evt. ekstra omkostninger til vask og hjemtransport. Hjemtransporten vil foregå til billigste opnåelige pris med transportørerne.

Kun aflevering af kasser til en ,af Pack and Sea A/S godkendt modtagercentral i udlandet, sidestilles med lovlig aflevering i henhold til punkt 4.

Plastpaller må ikke bruges til eksport.

6. Registrering og kontrol:

Ved køb af fisk og skaldyr i RFID kasser bliver kassens nummer scannet og køber er derefter ansvarlig for kassen i henhold til dette regulativ.

Når kassen returneres til Pack and Sea A/S bliver kassen scannet i forbindelse med vask, og den ansvarshavende lejer/virksomhed bliver først herefter fritaget for ansvaret. Kasser som returneres indenfor de aftalte tidsrammer skal scannes så der ikke udløses genleje.

Ved returnering af kasser fra udlandet vil Pack and Sea A/S stille de nødvendige oplysninger til rådighed for transportvirksomhederne, således at fragtomkostningerne kan faktureres til den ansvarlige virksomhed. Derudover skal Pack and Sea på bedste måde medvirke til, at retur-omkostningerne minimeres mest muligt.


7. Betalingsbetingelser:

Fakturadato

8. Kar
 

Pack and Sea har nu købt kar til udlejning. De første kar skal bruges som forsøg
for at afdække behovet for kar.


Priser:

Skib: 40,50 kr.

Opkøber: 28,02 kr.

Alle kar scannes ud og registreres til lejer, som herefter er ansvarlig for det enkelte kar.
Kar scannes videre til køber på auktionen.
Kar vil komme ind under regler om genleje.