Dansk English

Pris- og brugsregulativ for anvendelse af effekter tilhørende Pack and Sea A/S.

Gældende pr. 1. juli 2017.

1. Registrering.

Ved køb af fisk og skaldyr i Pack and Sea effekter scannes disse, og køber er derefter ansvarlig for effekterne i henhold til dette regulativ.
Effekter returneret til Pack and Sea A/S scannes, hvorved den ansvarshavende lejer/virksomhed bliver fritaget for ansvaret.

2. Gebyrer.

Ved brug af effekter tilhørende Pack and Sea A/S betaler brugeren følgende gebyrer:

2.1.  Kasseleje beregnes ugevis fra købsdagen. Kasseleje uge 1 (7 dage inkl. købsdagen) udgør kr. 4,67 pr. kasse. Ved køb på auktioner opkræves gebyret af auktionen.

2.2. Kasseleje uge 2 udgør kr. 2,60 pr. kasse. Gebyret opkræves af Pack and Sea A/S.

2.3.  Kasseleje fra uge 3 til og med uge 12 udgør kr. 6,75 pr. kasse pr. påbegyndt uge. Herefter opkræves ikke yderligere genleje. Pack and Sea A/S bevarer ejendomsretten, jvf. pkt. 8, hvorfor kassen altid skal tilbageleveres.  

2.4. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af kassen.

3. Viderescanning.

Viderescanning er gebyrfrit.

Såfremt en eksportør/opkøber ønsker at overdrage ansvaret for en kasse til ny bruger, skal ny bruger være godkendt hos Pack and Sea A/S. Efter overdragelsen overtager ny bruger det økonomiske ansvar for kassen og betalinger efter dette regulativ. Viderescanning frigør ikke eksportør/opkøber for det praktiske ansvar for kassens aflevering til Pack and Seas opsamlingscentraler.   

Gebyrer og betingelser for viderescanning (overdragelse) af kasser til anden bruger:

Pack and Sea A/S opkræver evt. 2. uges genleje kr. 2,60 og returomkostninger hos eksportør/opkøber.

Ny bruger betaler evt. genleje af kassen kr. 6,75 pr. uge fra og med uge 3 og til og med uge 12. Hvis ny bruger ikke betaler opkrævet genleje, ophører muligheden for at viderescanne til pågældende kunde, såfremt eksportør/opkøber ikke selv vil hæfte for betaling af genleje.

Omkostninger til scanning og leje af nødvendigt teknologisk udstyr, påhviler virksomheden.

4. Eksport af kasser.

Pack and Sea A/S har opsamlingscentraler i udlandet.

Ved aflevering af kasser i udlandet, opkræver Pack and Sea A/S omkostninger til håndtering og hjemtransport.

Kun aflevering af kasser til en af Pack and Sea A/S godkendt modtagercentral i udlandet, sidestilles med aflevering i henhold til punkt 5.

Plastpaller må ikke bruges til eksport. I særlige tilfælde kan der indgås aftale om dispensation herfra.

5. Tilbagelevering af kasser.


Virksomheder, som benytter sig af effekter tilhørende Pack and Sea A/S, fritages først for det økonomiske ansvar i henhold til dette regulativ, når effekterne er returneret og indscannet hos en af Pack and Sea A/S godkendt opsamlingscentral.

Aflevering og afhentning af effekter aftales lokalt.

6. Kasser til indfrysning.

Der opkræves gebyrer i overensstemmelse med dette regulativ. Ved anvendelse af kasser til indfrysning ud over 12 uger kontaktes Pack and Sea A/S.

7. Kar.

Ved leje af kar kontaktes Pack and Sea A/S.

8. Ejendomsret.

Pack and Sea A/S bevarer til enhver tid ejendomsretten til nævnte effekter. Der ydes ikke refusion ved tilbagelevering af effekter.

Generelt.

Bestemmelser vedr. betalingsfrister, rentetilskrivning m.m. fremgår af udsendte fakturaer.